Webové stránky používají cookies. Pokud budete nadále využívat naše služby, předpokládáme, že souhlasíte s jejich používáním.

Obchodní podmínky společnosti  CONQUEST entertainment a.s.
se sídlem Kolbenova 961/27d, Hloubětín, 198 00 Praha 9 
IČO:  26467909, DIČ: CZ26467909
zapsané v obchodním rejstříku Praha, spis. zn.: B 7293
(dále prodávající)

Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky se vztahují pro nákup prostřednictvím online portálu www.cqe.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti.

Ustanovení odchylná od obchodních podmínek se specifikují dále v kupní smlouvě nebo v Rámcové kupní smlouvě.

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Uzavření kupní smlouvy je dále definováno §3 těchto obchodních podmínek.

Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat bez předchozího upozornění kupujícího prodávajícím. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Uživatelský přístup

Nákup zboží je striktně omezen pouze pro registrované zákazníky (dále kupující). Registraci lze provést na online portále, v sekci přihlášení.

Registrace podléhá kontrole prodávajícím. Prodávající toto ověření provede neprodleně. Prodávající si vyhrazuje právo k odmítnutí registrace nebo vyžádání  potřebných podkladů pro získání požadovaného přístupu.

Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat nebo požádat administrátora portálu o editaci. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

Na základě registrace kupujícího provedené na portále www.cqe.cz  je umožněn přístup kupujícímu do svého uživatelského rozhraní.  Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží a úkony s tím spojené.

Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s reklamačním řádem a těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva skutečně vzniká v momentě převzetí objednaného zboží kupujícím.

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je řádné vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

Místem doručení zboží je adresa doručení uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po jeho převzetí a zaplacení.

Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily své povinnosti vůči prodávajícímu.

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy.

Platební podmínky

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu způsoby definované v Rámcové kupní smlouvě nebo volbou při potvrzení objednávky, je-li mu umožněna. Prodávající si vyhrazuje způsob dodání změnit bez předchozího upozornění kupujícího.

V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. Bezhotovostní platba je kupní cena splatná dle podmínek definována v Rámcové kupní smlouvě.

Záruční podmínky a reklamační řád

Reklamace jsou vyřízeny v souladu s Reklamačním řádem, záručními podmínkami a právním řádem platným v ČR.

Záručním listem je považována FAKTURA - daňový doklad, pokud není definováno pro dané zboží jinak.

Záruční podmínky a Reklamační řád je nedílnou součástí obchodních podmínek. Jejich aktuální znění je specifikováno v sekci Reklamace, přímý přístup do sekce nalezne zde. Případné změny nepodléhají předchozímu upozornění. Kupující je vždy povinen se seznámit s aktuálním zněním.

Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

Kupující souhlasí se zasíláním informací, v případě, že při registraci uvedl „Chci dostávat informace o novinkách“. Informace nemusejí bezpodmínečně souviset se zbožím, službami z portálu www.cqe.cz.

Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač.

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na portále prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.

Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky.

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

V situacích, které neupravují tyto obchodní podmínky se vztah kupujícího a prodávajícího řídí platnými právními úpravami, především Obchodním a Občanským zákoníkem a Rámcovou kupní smlouvou, je-li uzavřena.

V případě dotazů nebo nejasností kontaktuje prosím naše obchodní oddělení.

 E-mailový zpravodaj

Slevy, akce, novinky? Buďte první kdo o nich ví. Zadejte svůj e-mail a nenechte si je ujít.